Tổng quan bcbv 2014​

TÓM TẮT NỘI DUNG
Năm 2014 Imexpharm tiếp tục lập Báo cáo bền vững tích hợp cùng Báo cáo thường niên 2014, là một phần không thể thiếu và phải được đọc cùng Báo cáo thường niên. Báo cáo phát triển bền vững 2014 của Imepxharm với chủ đề: “Vì an toàn sức khỏe trên hết”, thể hiện những nội dung trọng yếu trong hoạt động của Imexpharm có liên quan đến phát triển bền vững: lĩnh vực môi trường, an toàn và sức khỏe lao động, an toàn sức khỏe khách hàng, sản phẩm có trách nhiệm, phát triển con người và kinh tế địa phương, và những hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.

Báo cáo phát triển bền vững 2014 của Imexpharm được lập dựa trên các hướng dẫn của tiêu chuẩn GRI-G4. Kỳ báo cáo là niên độ kết thúc ngày 31/12/2014 (cùng niên độ với Báo cáo thường niên năm 2014).

Báo cáo này cũng sẽ được lập định kỳ hàng năm, tích hợp hoặc riêng biệt cùng Báo cáo thường niên.


THÔNG TIN LIÊN HỆ
Mọi ý kiến và đóng góp cho báo cáo này, cũng như cho vấn đề Phát triển bền vững của Imexpharm, xin vui lòng liên hệ:

Anh Trần Thế Hào – Giám đốc PR - Trưởng Ban PTBV
DĐ: 0909 907 989
Email: tranthehao@imexpharm.com

Chị Nguyễn Thị Kim Lê – Phó Ban Kiểm soát nội bộ - Phó Ban PTBV
DĐ: 0982 907 818
Email: lenguyen@imexpharm.com

Thông điệp của chủ tịch HĐQT

Phân tích tác động, rủi ro và cơ hội chính