Quản trị doanh nghiệp​Vui lòng xem những nội dung sau trong mục Báo cáo thường niên/ Tổ chức của Imexpharm:
• Sơ đồ tổ chức, danh sách và địa chỉ các chi nhánh
• Giới thiệu HĐQT và phân công nhiệm vụ
• Giới thiệu Ban điều hành
• Giới thiệu Ban Kiểm soát
• Thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo năm 2014
Quản trị doanh nghiệp cho các vấn đề Phát triển bền vững​
Sơ đồ cơ cấu quản trị cho các vấn đề PTBV tại Imexpharm như sau:

HĐQT: Đề ra các chiến lược và mục tiêu PTBV trong ngắn, trung và dài hạn để Ban TGĐ thực thi.

Ban TGĐ: Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các vấn đề PTBV, đồng thời đảm bảo các chiến lược và mục tiêu PTBV của HĐQT được thực thi hiệu quả.

Ban PTBV: Chịu trách nhiệm trước Ban TGĐ về vấn đề PTBV, triển khai các chiến lược và mục tiêu PTBV đến các phòng ban chức năng và toàn thể CB.CNV Imexpharm.
Năm 2014, Imexpharm đã thành lập Ban phát triển bền vững,
với danh sách các thành viên và phân công nhiệm vụ như sau:
Họ và tên​ Chức vụ Chức vụ trong Ban PTBV Nhiệm vụ
Trần Thế Hào Giám đốc Truyền thông Trưởng Ban • Chịu trách nhiệm chung đối với các vấn đề PTBV và Báo cáo PTBV
• Chịu trách nhiệm hoạt động xã hội cộng đồng và Trách nhiệm sản phẩm
• Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến các bên liên quan
Phan Hoàng Minh Trí Trợ lý CT.HĐQT Thành viên Hỗ trợ phương pháp quản trị chung cho các vấn đề phát triển bền vững
• Chịu trách nhiệm vấn đề Hiệu quả kinh tế của PTBV
• Xây dựng Các Cơ chế khiếu nại về các vấn đề PTBV
Lê Minh Trí Ban truyền thông Thành viên • Trợ giúp Hoạt động Xã hội Cộng đồng và Trách nhiệm đối với Sản phẩm.
• Chịu trách nhiệm đánh giá nhà cung cấp về các vấn để PTBV
Nguyễn Kiêm Phương Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Văn hóa, TV. HĐQT Thành viên • Chịu trách nhiệm Việc làm bền vững, quyền của người lao động và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
Ngô Minh Tuấn Trưởng Ban Chiến lược & phát triển, Trợ lý TGĐ Thành viên • Hỗ trợ phương pháp quản trị đối với PTBV
• Hỗ trợ đánh giá nhà cung cấp về các lĩnh vực PTBV
Dương Hoàng Vũ P. Trưởng phòng KTTC Thành viên • Hỗ trợ Hiệu quả kinh tế cho PTBV
Nguyễn Quốc Hưng Tổ trưởng P. Kỹ thuật Thành viên • Chịu trách nhiệm về Môi trường cho PTBV
• Hỗ trợ An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Trần Thị Tố Nữ GĐ. Nhân sự Thành viên • Chịu trách nhiệm về Quan hệ Quản trị/Lao động, việc làm, tiền lương, Giáo dục và đào tạo.
Đỗ Thị Thanh Thúy Trưởng phòng KSNB Thành viên • Hỗ trợ xây dựng phương pháp quản trị trong PTBV
• Soát xét hệ thống PTBV
Nguyễn Thị Kim Lê P.Trưởng phòng KSNB Phó Ban • Chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp dữ liệu cho báo cáo PTBV hàng năm
• Biên tập nội dung BCBV hàng năm.

Lãnh đạo vấn đề PTBV:​
- Ông Nguyễn Quốc Định​ – – Chủ tịch HĐQT - P.Tổng Giám đốc: Quản lý chiến lược và mục tiêu PTBV cho khối Văn phòng và Bán hàng (hiệu quả kinh tế trong hoạt động, sử dụng điện, nước, vấn đề việc làm, chính sách cho người lao động, đào tạo phát triển…); đồng thời chịu trách nhiệm lãnh đạo chung vấn đề PTBV và công bố thông tin.
- Ông Huỳnh Văn Nhung – Thành viên HĐQT - P.Tổng Giám đốc: Quản lý chiến lược và mục tiêu PTBV cho khối Sản xuất (liên quan đến vấn đề môi trường trong sản xuất: năng lược, nước, khí thải, chất thải, nước thải, an toàn sức khỏe lao động, trách nhiệm sản phẩm…, phỏng vấn nhà cung ứng các vấn đề PTBV).

Tổng quan về imexpharm

Báo cáo tổng quan về phát triển bền vững