PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ KINH TẾ ÐỊA PHƯƠNG

Hoạt động hơn 30 năm qua, Imexpharm đã tạo việc làm ổn định cùng với các ưu đãi và phúc lợi khác cho hàng ngàn người tại Tp.Cao Lãnh, thực hiện nộp ngân sách đầy đủ cùng nhiều chương trình hoạt động xã hội cộng đồng khác tại địa phương, Imexpharm thật sự đã đóng góp rất lớn cho sự thịnh vượng của Tp. Cao Lãnh nói riêng và Đồng Tháp nói chung.

Xét về tổng giá trị đóng góp của Imexpharm đối với các bên liên quan trọng yếu trong 2 năm 2013-2014 như sau:

Bên liên quan Chỉ tiêu 2014 2013
Cô đông, nhà đầu tư Tiền chi cổ tức 24,6 32,8
Người lao động Tổng tiền lương 125,8 121,8
Nhà nước Tổng tiền thuế nộp ngân sách 74,8 71,2
Khách hàng/
Nhà phân phối
Tổng giá trị giao dịch 953,4 896,3
Nhà cung cấp Tổng giá trị giao dịch 699,0 474,3
Cộng đồng Đóng góp cho cộng đồng 2,4 3,4
Nhiều năm liền Imexpharm đã được Cục thuế Tỉnh Đồng Tháp biểu dương đơn vị thực hiện tốt việc nộp thuế cho ngân sách tỉnh nhà.


AN TOÀN VỆ SINH TRONG SẢN XUẤT

Imexpharm sản xuất kinh doanh chủ yếu là dược phẩm với cơ sở vật chất xây dựng kiên cố bê tông cốt thép. Công ty sử dụng điện công nghiệp và dầu DO. Nhiệt độ trung bình trong sản xuất 22oC – 28oC.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC AN TOÀN LAO ĐỘNG
Imexpharm có Hội đồng Bảo hộ lao động (BHLĐ) gồm 4 thành viên với Chủ tịch là Phó Tổng Giám đốc sản xuất, Phó Chủ tịch là Chủ tịch Công đoàn, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về công tác An toàn - Vệ sinh lao động – Phòng cháy chữa cháy (AT-VSLĐ-PCCN); Ban An toàn lao động có 7 thành viên; Đội phòng cháy chữa cháy có Đội trưởng, Đội phó và 4 tổ chuyên trách; Ngoài ra còn có 46 thành viên phụ trách An toàn vệ sinh viên từng tổ chuyên môn trực tiếp sản xuất, và đội cấp cứu, đội môi trường; tất cả chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Hội đồng BHLĐ về công tác phụ trách.

THỰC HIỆN TỐT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Số người lao động tham gia công tác An toàn vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp là: 53 người, chiếm tỉ lệ: 5,5%.
Hệ thống quy tắc áp dụng trong ghi chép và báo cáo các số liệu thống kê tai nạn.
- Y tế cơ quan mở sổ theo dõi thống kê tai nạn theo phụ lục 09 thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn khai báo, điều tra và thống kê các loại tai nạn lao động.
- Định kỳ 06 tháng Ban an toàn báo cáo tai nạn lao động cho Sở Lao động và thương binh xã hội theo phụ lục 10 thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Kết quả thống kê năm 2013 – 2014:
- Tỉ lệ bệnh nghề nghiệp (ODR): 0%

- Tỉ lệ ngày nghỉ việc do tai nạn lao động và Bệnh NN (LDR): 0%

- Tỉ lệ người lao động vắng mặt do tai nạn lao động và Bệnh NN (AR): 0%

- Các trường hợp tử vong liên quan đến công việc: Không có

Theo kết quả đo đạt môi trường lao động hàng năm do Trung tâm Y tế Dự phòng thực hiện thì các kết quả đều đạt yêu cầu theo Thông tư số 19/TT-BYT về việc Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp (nguy cơ mắc các bệnh không cao).

Imexpharm có cam kết thỏa ước với người lao động về các vấn đề an toàn và sức khỏe; đồng thời có Quyết định ban hành qui định về nội qui lao động.

Kết quả thực hiện công tác ATVSVLĐ năm 2014, bao gồm:

- Đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường lao động nơi làm việc

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

- Huấn luyện An toàn cho người lao động

- Khám sức khỏe định kỳ người lao động

- Kiểm định các thiết bị nghiêm ngặt

Cụ thể như sau:

Stt Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo Đvt Số liệu
1 Lao động
1.1. Tổng số lao động Người 957
- Trong đó: Tổng số lao động nữ Người 358
1.2. Số Lao động trực tiếp Người 402
- Trong đó:
+ Tổng số lao động nữ
Người
163
+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) Người
2 Tai nạn lao động
- Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ 0
+ Trong đó, số vụ có người chết Vụ 0
- Tổng số người bị tai nạn lao động Người 0
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động Người 0
- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) Triệu đồng -
- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) Triệu đồng -
- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động Ngày -
3 Bệnh nghề nghiệp
- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo Người 0
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp Người 0
- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp Ngày 0
- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp Người 0
- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) Triệu đồng 0
4 Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động
+Loại I Người 212
+ Loại II Người 632
+ Loại III Người 90
+ Loại IV Người 23
+ Loại V Người -
5 Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động
- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số người sử dụng lao động hiện có Người/ người 32
957
- Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có Người/ người 7
7
- Tổng số an toàn - vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có Người/ người 33
46
- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động Người/ người 402
10
- Tổng số người lao động được huấn luyện Người 402
- Tổng chi phí huấn luyện Triệu đồng 2
6 Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ
- Tổng số Cái 8
- Trong đó:
+ Số đã được đăng ký

Cái

8
+ Số đã được kiểm định Cái 8
7 Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người Giờ 4
- Số ngày làm thêm bình quân/ 6 tháng/ 1 người Ngày 50
8 Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật
- Tổng số người Người 310
- Tổng chi phí Đồng/ tháng 117.000.000
9 Tình hình đo đạc môi trường lao động
- Số mẫu đo môi trường lao động Mẫu 223
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn Mẫu 0
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo Mẫu/mẫu 0/223
+ Nhiệt độ 0/27
+ Độ ẩm 0/27
+ Tốc độ gió 0/27
+ Bụi 0/27
+ Ồn 0/27
+ Rung 0/12
+ Hơi khí độc 0/27
+ Ánh sáng 0/27
+ Điện trường 0/22
10 Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động
- Các biện pháp kỹ thuật an toàn (Cầu thang vệ sinh máy lạnh, cải tạo trần Panel,... Triệu đồng 160
- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh ( thay thế lọc HVAC,...) Triệu đồng 50
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân ( quần áo, giày, khẩu trang,...) Triệu đồng 150
- Chăm sóc sức khỏe người lao động ( khám sức khỏe định kỳ,..) Tỉ đồng 1
- Tuyên truyền, huấn luyện Triệu đồng 20
- Chi khác Triệu đồng 5 triệu

Vì một môi trường xanh

An toàn trong sản xuất