NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nguồn nhân lực được đặt lên vị trí hàng đầu trong chiến lược Phát triển bền vững của Imexpharm. Để nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của mình, đặc biệt là đội ngũ quản lý, bán hàng và lao động chất xám trong ngành dược, Imexpharm phải đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo. Từ đó, không những phải tuyển dụng, thu hút nhân tài mà việc tránh để mất đi chi phí cơ hội do đào tạo và tái đào tạo, việc giữ chân người lao động cũng trở nên quan trọng tại Imexpharm. Do vậy, các chính sách lương thưởng cho người lao động, phúc lợi và tạo ra một môi trường văn hóa tốt cho việc làm bền vững là cách thức để thu hút và giữ chân hữu hiệu nhất.

Tổng số lao động theo giới tính:
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
Tổng số lao động 853 100% 883 100% 962 100%
Nam 516 60% 548 62% 597 62%
Nữ 337 40% 335 38% 365 38%

Tổng số lao động theo độ tuổi :
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
Tổng số lao động 853 100% 883 100% 962 100%
Dưới 30 tuổi 302 35% 332 38% 312 32,4%
30-50 tuổi 513 60% 525 59% 591 61,4%
Trên 50 tuổi 38 4,45% 26 2,94% 59 6,1%

Tại Imexpharm mọi người lao động đều được đối xử công bằng, được ký hợp đồng lao động đầy đủ và có thỏa ước lao động tập thể cho tất cả CB.CNV. Imexpharm không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động ép buộc, ưu tiên tuyển dụng lao động tại Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp. Văn hóa Imexpharm cho phép mọi người lao động đều bình đẳng và có cơ hội học hỏi và cơ hội thăng tiến như nhau.
(Cơ cấu lao động, các chính sách lương thưởng, đãi ngộ và đào tạo phát triển xem thêm Báo cáo thường niên/ Quản trị doanh nghiệp/ Nguồn nhân lực cho Phát triển bền vững)

Imexpharm có lực lượng lao động trẻ với nam chiếm đa số
Lao động quản lý theo giới tính :
Quản Lý Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
Tổng số 101 100% 119 100% 156 100%
Nam 55 54% 70 59% 94 60%
Nữ 46 46% 49 41% 62 40%

Lao động quản lý theo độ tuổi :
Quản Lý Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
Tổng số 101 100% 119 100% 156 100%
Dưới 30 tuổi 1 1% 6 5% 12 8%
30-50 tuổi 73 72% 86 72% 117 75%
Trên 50 tuổi 27 27% 27 23% 27 17%
Imexpharm có lực lượng quản lý trẻ với 60% là nam và 40% là nữ.
100% Ban Tổng Giám đốc, 5/8 thành viên HĐQT, 1/3 thành viên Ban Kiểm soát là người của tỉnh Đồng Tháp.

Số giờ đào tạo trung bình cho lao động nam và nữ như sau:
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Nữ Nam Cộng Nữ Nam Cộng Nữ Nam Cộng
Tổng số giờ đào tạo 4.503 6.755 11.258 4.520 6.781 11.301 5.013 7.520 12.533
Tổng số lao động 337 516 853 335 548 883 365 597 962
Số giờ đào tạo trung bình 13,36 13,09 13,20 13,49 12,37 12,80 13,73 12,60 13,03
Với đặc thù ngành sản xuất và công việc nặng nhọc đòi hỏi Imexpharm tuyển dụng nhiều lao động nam hơn nữ. Tuy nhiên số giờ đào tạo phát triển cho nữ luôn nhiều hơn nam, do lực lượng nữ thường chiếm số đông trong đội ngũ bán hàng và quản lý cấp cao thường xuyên được đào tạo.

Phúc lợi cho người lao động như sau:
Phúc lợi cho người lao động Đvt Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng Số tiền Số lượng Số tiền Số lượng Số tiền
Chăm sóc sức khỏe (nghỉ ốm) người/đồng 117 84.521.654 167 261.225.000 165 217.093.400
BHXH cho NV nghỉ hậu sản người/đồng 18 307.798.800 24 560.227.200 54 719.868.200
Trợ cấp hưu trí: 30 ngày lương người 8 165.533.780
Quyền sở hữu cổ phiếu: cổ phiếu ESOP (5% cổ phiếu đang lưu hành, giá mua 12.000 đồng/cổ phiếu) người 167

Lao động nữ nghỉ hậu sản và quay lại làm việc:
Chỉ tiêu Đvt Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Lao động nữ có tiêu chuẩn nghỉ hậu sản và chăm sóc con nhỏ mới sinh người 18 24 54
Lao động nữ đã nghỉ hậu sản chăm sóc con nhỏ mới sinh người 18 24 54
Tổng số người lao động đã quay lại làm việc sau khi nghỉ việc chăm sóc con nhỏ mới sinh người 18 24 54
Tỉ lệ quay lại làm việc và giữ lại của người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con nhỏ mới sinh % 100 100 100

Thu nhập của người lao động theo giới tính và độ tuổi như sau (VND/người/tháng):
Độ tuổi Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
Dưới 30 tuổi 6.900.000 7.400.000 7.300.000 7.600.000 8.300.000 8.700.000
30-50 tuổi 8.300.000 8.900.000 8.500.000 9.300.000 9.300.000 10.600.000
Trên 50 tuổi 9.500.000 11.200.000 9.800.000 11.600.000 11.200.000 11.900.000
Nhìn chung lao động nữ có thu nhập cao hơn lao động nam ở tất cả các độ tuổi, và thu nhập bình quân tăng theo độ tuổi cho cả nam và nữ.

Thu nhập người lao động phân theo bộ phận và giới tính như sau:
Bộ phận Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
Khối sản xuất 8.400.000 8.700.000 8.200.000 9.500.000 9.100.000 10.300.000
Khối văn phòng 8.400.000 9.300.000 8.600.000 10.000.000 10.824.000 11.542.000
Khối bán hàng 7.900.000 9.200.000 8.700.000 9.400.000 8.792.000 9.300.000
Nữ có thu nhập cao hơn nam dù làm việc trong khối nào, và khối văn phòng có thu nhập cao nhất trong 3 khối đặc biệt là năm 2014.

Thu nhập của người lao động Imexpharm được trả không phân biệt vị trí địa lý công tác, chỉ bổ sung thêm phụ cấp đắt đỏ cho phù hợp mức sinh hoạt từng vùng miền, cụ thể như sau:
- Khu vực Tp.HCM, miền Đông, miền Trung: 40.000 đồng/ngày/người.

- Khu vực Hà Nội: 60.000 đồng/ngày/người

An toàn sức khỏe khách hàng trên hết

Hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2014