Kiểm soát nội bộvà kiểm toán nội bộ

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Hội đồng Quản trị Imexpharm chịu trách nhiệm trong việc giám sát tính đầy đủ và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Quản lý cấp trung và nhân viên có trách nhiệm thực hiện các quy trình kiểm soát nội bộ và phát hiện, đề phòng các rủi ro trong hoạt động. Ngoài ra Imexpharm còn có các ban chuyên trách trợ giúp Ban Tổng Giám đốc xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản, công nợ, và xét chọn thầu trong việc mua sắm của công ty.
Các biện pháp kiểm soát được xây dựng và vận hành đối với mọi hoạt động của Imexpharm. Ngoài ra đó còn là các thủ tục được lồng ghép trong quy trình nghiệp vụ hàng ngày, và được kiểm tra, giám sát chéo lẫn nhau. Ngoài ra công ty còn xây dựng cơ chế phân cấp, ủy quyền rõ ràng, minh bạch, tránh các hành vi gian lận trong Imexpharm.

KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Năm 2014, Ban Kiểm toán nội bộ đã tăng cường phối hợp với Kế toán tài chính, Ban pháp chế trong hoạt động kiểm tra việc tuân thủ quy chế phân cấp tài chính tại tất cả các chi nhánh trực thuộc, phát hiện các lỗi trong tuân thủ quy trình của hệ thống kiểm soát nội bộ, phân chia lỗi mới và lỗi lập lại để phòng ngừa khắc phục. Các phát hiện và kiến nghị của Kiểm toán nội bộ giúp các đơn vị trực thuộc nâng cao tính tuân thủ để hoạt động an toàn và hiệu quả hơn, giữ gìn giá trị của Imexpharm.Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ cũng tiến hành soát xét các Báo cáo tài chính hàng quý và năm, trao đổi với Ban Kiểm soát và Kiểm toán độc lập về các vấn đề trong Báo cáo tài chính.
Năm 2015, Ban kiểm toán nội bộ sẽ cải tiến việc tuân thủ các chuẩn mực trong hoạt động của Kiểm toán nội bộ, đồng thời phát triển phạm vi và đối tượng kiểm tra toàn diện hơn, góp phần bảo vệ hiệu quả tài sản cho công ty.

Quản trị rủi ro

Thông tin cổ phiếu và cổ đông