Các sự kiện tiêu biểu năm 2014

Thành lập Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển theo BSC

Dựa trên nhu cầu phát triển Imexpharm thông qua việc tái cấu trúc công ty theo BSC, với cuộc họp đột xuất bằng email ngày 06/06/2014 được sự tham gia và thống nhất của 100% (8/8) thành viên HĐQT, ngày 20/06/2014 HĐQT Imexpharm đã có Nghị quyết 28/NQ-HĐQT-IMEX, quyết nghị về việc thành lập Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển theo BSC. Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển được thành lập sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về Quản trị Chiến lược và Phát triển công ty theo BSC.

Lễ ra mắt Sổ tay Văn hóa Imexpharm
dựng Hệ Thống Văn Hóa Doanh Nghiệp dựa trên những giá trị cốt lõi của công ty, trên nền tảng quan trọng nhất là nguồn nhân lực, Ban Văn Hóa Imexpharm đã hoàn thiện cuốn Sổ Tay Văn Hóa Imexpharm. Ngày 02/08/2014, công ty đã tổ chức thành công “Lễ Ra Mắt Sổ Tay Văn Hóa Imexpharm”, thông qua các hoạt động như: ôn lại bài hát truyền thống, lịch sử hình thành phát triển công ty, và phần quan trọng nhất là cuộc thi tìm hiểu Sổ Tay Văn Hóa Imexpharm, được thực hiện dưới hình thức Rung Chuông Vàng. Cuộc thi đã mang lại kết quả ngoài mong đợi, khi hầu hết CB-CNV đều nắm rõ những nét văn hóa đặc trưng Imexpharm và áp dụng vào công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Ngoài việc thể hiện một cách rõ nét giá trị văn hóa, con người Imexpharm, Sổ Tay Văn Hóa cũng truyền đạt đầy đủ các giá trị cốt lõi của Imexpharm dựa trên những thế mạnh cạnh tranh chuyên biệt. Ban Tổng Giám đốc kỳ vọng tất cả đội ngũ, thành viên đại gia đình Imexpharm sẽ thấu hiểu các giá trị cốt lõi, nét văn hóa đặc trưng rất Imexpharm và quyết tâm từng bước thực hiện, đưa các giá trị thiết thực này vào xây dựng phát triển thương hiệu cũng như con người Imexpharm.


Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2014, trong năm công ty đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Đợt 1 phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, đợt 2 phát hành cổ phiếu ESOP 5% số cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ từ 167.058.100.000 đồng đầu năm 2014 tăng lên 263.114.860.000 đồng vào cuối năm 2014.
Imexpharm cũng đã hoàn thành đợt 3 phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược vào ngày 06/01/2015, 10% số cổ phiếu đang lưu hành.

(Kết quả các đợt phát hành sẽ được nêu cụ thể trong phần Báo cáo hoạt động 2014/ Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc)

Chỉ số hoạt động cơ bản 2010-2014

Các danh hiệu giải thưởng tiêu biểu năm 2014