Các công ty có liên quan
Công ty con: Không có
Các công ty liên doanh, liên kết
Tên các công ty liên kết, tỷ lệ vốn góp tính đến ngày 31/12/2014 như sau:
Tên công ty liên kết Nơi thành lập
và hoạt động
Tỷ lệ phần
sở hữu (%)
Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (%) Hoạt động chính
Công ty TNHH Dược phẩm Gia Đại TP.HCM 26,00% 26,00% Sản xuất và bán buôn dược phẩm
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm An Giang 33,99% 33,99% Sản xuất và bán buôn dược phẩm
Công ty Cổ phần Dược Spharm Sóc Trăng 29,48% 29,48% Sản xuất và bán buôn dược phẩm
Công ty Cổ phần Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười Đồng Tháp 20,00% 20,00% Nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu

Xét thấy tiềm năng phát triển cao, năm 2014 HĐQT Imexpharm đã chủ động đầu tư thêm để tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Agimexpharm từ 25,86% lên 33,99%.

Chi tiết số vốn đã đầu tư vào các Công ty liên kết tại ngày 31/12/2014 như sau:
(Đvt: VND)
Tên công ty Vốn đã góp
31/12/2014
Vốn đã góp
31/12/2013
Công ty TNHH Dược Phẩm Gia Đại 182.000.000 182.000.000
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm 26.419.806.700 14.393.326.700
Công ty Cổ phần Dược Spharm 8.668.680.000 8.668.680.000
Công ty Cổ phần
nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười
2.340.000.000 2.340.000.000
Cộng 37.610.486.700 25.584.006.700
Dự phòng giảm giá
đầu tư
(182.000.000) (182.000.000)
Tổng cộng 37.428.486.700 25.402.006.700

GIAO DỊCH NỘI BỘ VỚI CÁC BÊN LIÊN KẾT
Giao dịch với các bên liên kết như sau
(Đvt: VND)
Phải thu 31/12/2014 31/12/2013
Công ty TNHH Dược Phẩm Gia Đại 16.995.023 6.944.814.539
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Agimexpharm
21.488.191.822 747.884.064
Công ty Cổ phần Dược Spharm 1.071.068.211 -
Phải trả 31/12/2014 31/12/2013
Công ty Cổ phần
Dược Spharm
145.284.300 -
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Agimexpharm
805.996.275 -
Bán hàng 2014 2013
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Agimexpharm
34.810.862.998 11.954.183.471
Công ty Cổ phần
Dược Spharm
3.701.879.419 182.995.021
Mua hàng 2014 2013
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Agimexpharm
15.080.185.260 11.028.655.155
Công ty Cổ phần
Dược Spharm
928.447.380 951.302.100

THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
Trụ sở chính:
27 Đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: 076. 3856 961 • Fax: 076. 3857 301 • Website: www.agimexpharm.com
Ngành nghề kinh doanh chính:
Mua bán thuốc, dược phẩm
• Mua bán mỹ phẩm
• Mua bán nguyên phụ liệu, hóa dược phục vụ sản xuất dược phẩm
• Mua bán sinh phẩm y tế
• Sản xuất nước uống
• Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
• Mua bán thực phẩm chức năng

Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2013 – 2014 của Agimexpharm
(Đvt: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 % 2014/2013
Doanh thu thuần 343.052 253.266 135,5%
Lợi nhuận gộp 119.981 92.521 129,7%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 23.480 15.288 153,6%
Lợi nhuận trước thuế 23.915 15.354 155,8%
Lợi nhuận sau thuế 16.632 11.033 150,8%
EPS 5.686 4.179 136,1%
Tổng tài sản 194.641 145.425 133,8%
Vốn điều lệ 39.599 26.400 150,0%
Vốn chủ sở hữu 89.435 67.730 132,1%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Agimexpharm)

Một vài chỉ số khả năng và hiệu quả hoạt động năm 2014 so với năm 2013 của Agimexpharm như sau:
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013
Khả năng thanh toán nhanh (lần) 0,8 0,9
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần) 1,4 1,4
Vòng quay Tổng tài sản (vòng) 2,0 1,9
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) 4,8% 4,4%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) 9,8% 8,1%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 21,2% 17,1%


Khả năng thanh toán của Agimexpharm đạt mức trung bình. Công ty có vòng quay tổng tài sản rất nhanh, vì vậy mặc dù ROS không cao nhưng ROA khá tốt và đặc biệt ROE ở mức cao nhờ công ty sử dụng nhiều nợ vay ngắn hạn.
Agimexpharm có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao các năm gần đây, đặc biệt là nhóm hàng sản xuất, nhờ chiến lược sản phẩm hiệu quả trên cả 2 thị trường OTC và ETC. Doanh thu thuần các năm 2013, 2014 tăng trưởng lần lượt 24,0%, 35,5%; Lợi nhuận trước thuế các năm 2013, 2014 tăng trưởng lần lượt là 71,2%, 55,8%.
Với việc phát triển nhanh chóng như vậy, để đáp ứng cho nhu cầu vốn hoạt động, năm 2014 Agimexpharm cũng đã chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên thêm 50%, đạt 39,6 tỷ đồng cuối năm 2014.


Địa chỉ:
45-47 Hai Bà Trưng, P.1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 079. 2211 887
Fax: 079. 3826 654
Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thiết bị vật tư y tế.


Một số kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính 2013-2014 của Spharm như sau:
(Đvt: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013 % 2014/2013
Doanh thu thuần 50.099 36.594 136,9%
Lợi nhuận gộp 9.606 5.700 168,5%
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 1.583 -183 -865,0%
Lợi nhuận trước thuế 1.965 145 1.355%
Lợi nhuận sau thuế 1.781 145 1.228%
EPS 895 73 1.226%
Tổng tài sản 47.839 44.455 107,6%
Vốn điều lệ 19.900 19.900 100,0%
Vốn chủ sở hữu 32.395 30.393 106,6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Spharm)

Một vài chỉ số khả năng và hiệu quả hoạt động năm 2014 so với năm 2013 của Spharm như sau:
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2013
Khả năng thanh toán nhanh (lần) 1,0 0,8
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần) 1,6 1,5
Vòng quay tổng tài sản (Vòng) 1,1 0,9
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) 3,6% 0,4%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) 3,9% 0,3%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) 5,7% 0,5%

Spharm cũng có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao trong 2 năm gần đây, với năm 2013 đạt 29,8%, năm 2014 là 36,9%. Tuy nhiên do công ty có chi phí hoạt động cao nên khả năng sinh lời còn thấp.

Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị Cốt lõi