KẾT QUẢ THAM VẤN


PHẠM VI VÀ RANH GIỚI
Báo cáo này được lập cho phạm vi hoạt động của Imexpharm và tất cả các chi nhánh.

Riêng báo cáo lĩnh vực môi trường, lĩnh vực an toàn và sức khỏe lao động có liên quan đến hai nhà máy sản xuất chính của Imexpharm là: Nhà máy và Tổng kho tại Tp. Cao Lãnh, nhà máy và kho tại Chi nhánh 3 - Bình Dương.

Tất cả các lĩnh vực khác được báo cáo nằm trong khuôn khổ hoạt động toàn công ty năm 2014 của Imexpharm.

TIÊU CHUẨN BÁO CÁO
Báo cáo được tham khảo và xây dựng dựa trên các hướng dẫn của Global Reporting Initative (GRI), Guideline 4, ngành hóa dược. Những nội dung theo GRI đã trình bày trong Báo cáo thường niên ở trên là: Thông tin chung về công ty, Cơ cấu tổ chức, Quản trị công ty, Cơ cấu lao động, Chính sách đối với người lao động, Đào tạo và phát triển nghề nghiệp…

GẮN KẾT VÀ THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN
Xác định các bên liên quan:
Imexpharm xác định các bên liên quan chính thông qua xem xét mức độ ảnh hưởng và mức độ phụ thuộc của các bên đối với Imexpharm. Ma trận xác định các bên liên quan trọng yếu của Imexpharm như sau:
Theo ma trận trọng yếu trên, các bên liên quan bên trong và bên ngoài của Imexpharm được xác định như sau:
Gắn kết và tham vấn các bên liên quan:
Imexpharm đã lựa chọn những đại diện quan trọng từ các bên liên quan trọng yếu được xác định để tham vấn các bên về các vấn đề phát triển bền vững tại Imexpharm. Các nội dung trọng yếu được lựa chọn để báo cáo dựa trên kết quả tổng hợp về mức độ quan tâm của cả Imexpharm và các bên liên quan.

- Người lao động: Thông qua Công đoàn gửi Lời ngỏ và Bảng câu hỏi khảo sát mức độ quan tâm về các vấn đề Phát triển bền vững cho Đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung qua Email. Ngoài ra có sự tham khảo các kết quả đánh giá sự hài lòng nội bộ định kỳ của Công đoàn công ty.
- Cổ đông: Gửi Lời ngỏ và Bảng câu hỏi đến Lãnh đạo Tổng Công ty dược Việt Nam và một số cổ đông lớn khác. Ngoài ra Imexpharm còn tiếp nhận ý kiến và thông tin phản hồi khác của cổ đông và nhà đầu tư thông qua bộ phận IR.
- Cơ quan quản lý tại địa phương: Gặp mặt trực tiếp phỏng vấn Ông Đoàn Tấn Bửu – P.Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp và gửi Email bao gồm Lời ngỏ và Bảng câu hỏi khảo sát đến một số vị lãnh đạo trong Tỉnh. Ngoài ra Imexpharm cũng ghi nhận ý kiến của các vị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Nhà cung ứng: Thông qua phiếu khảo sát nhà cung ứng trong hồ sơ chọn thầu nguyên liệu cho công ty.
- Đối tác sản xuất và phân phối: Thông qua Email,Imexpharm gửi Lời ngỏ và Bảng câu hỏi khảo sát các vấn đề Phát triển bền vững để các đối tác trả lời.
- Nhà thuốc/ Bệnh viện: Imexpharm gặp gỡ và phỏng vấn một số khách hàng VIP thông qua Ngày hội Claminat của Imexpharm. Ngoài ra cũng tham khảo từ kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng hàng năm.
- Cộng đồng địa phương: Imexpharm thu thập thông tin từ các cơ quan đoàn thể tại địa phương thông qua các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Kết quả tham vấn:
Các bảng trả lời và góp ý của các bên liên quan được Imexpharm tổng hợp và xếp hạng theo mức độ quan tâm. Theo đó các vấn đề được quan tâm cao nhất là:

• Đóng góp phát triển địa phương từ giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân phối
• Hoạt động có sự tham gia của cộng đồng
• Môi trường trong sản xuất: năng lượng, nước, chất thải, phát thải.
• An toàn và sức khỏe Khách hàng
• Trách nhiệm đối với sản phẩm

Ngoài ra, các bên cũng quan tâm đến vấn đề: An toàn sức khỏe lao động, Việc làm bền vững, phúc lợi và đào tạo phát triển cho người lao động.

Bên cạnh đó, đại diện các bên liên quan cũng có nhiều ý kiến khác giúp Imexpharm phát triển bền vững hơn nữa. Sau đây xin trích dẫn một số ý kiến tiêu biểu như sau:XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU CHO NỘI DUNG BÁO CÁO

Các bước xác định nội dung báo cáo:
Bước 1: Xem xét bối cảnh PTBV của nền kinh tế, ngành dược và Imexpharm
Bước 2: Xác định các lĩnh vực quan trọng đối với Imexpharm
Bước 3: Tổng hợp các lĩnh vực được các bên liên quan cho là quan trọng trong quá trình tham vấn.
Bước 4: So sánh các lĩnh vực quan trọng với công ty và quan trọng với các bên liên quan. Đánh giá mức độ quan trọng và ảnh hưởng, khả năng kiểm soát của công ty đối với các lĩnh lực đó.
Bước 5: Lựa chọn các lĩnh vực trọng yếu để báo cáo
Bảng tổng hợp những lĩnh vực trọng yếu có mức độ quan tâm cao từ Imexpharm và các bên liên quan như sau:
 

Vì vậy Báo cáo phát triển bền vững 2014 của Imexpharm sẽ thể hiện những lĩnh vực quan trọng mà cả công ty và xã hội, cộng đồng đều có sự quan tâm cao.

Quản trị doanh nghiệp

Vì một môi trường xanh