Báo CáoQuản Trị Doanh Nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách Hội đồng Quản trị và số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2014:
STT Họ và tên Chức vụ Tổng số
cổ phần
sở hữu
Tỷ lệ
sở hữu
Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng Số cổ phần chuyển nhượng
tự do
1 năm 2 năm
1 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT 179.375 0,68% 25.750 25.750 127.875
2 Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT 207.500 0,79% 28.750 28.750 150.000
3 Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT 61.200 0,23% 19.800 19.800 21.600
4 Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT 35.000 0,13% 3.950 3.950 27.100
5 Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT 29.060 0,11% 5.950 5.950 17.160
6 Võ Hữu Tuấn Thành viên HĐQT 1.650 0,01% 0 0 1.650
7 Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 1.650 0,01% 0 0 1.650
8 Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 3.300 0,02% 0 0 3.300

Các thành viên HĐQT không chuyên trách: (1) Ông Nguyễn Quý Sơn, (2) Ông Trần Anh Tuấn, (3) Ông Võ Hữu Tuấn.
Các thành viên độc lập: (1) Ông Võ Hữu Tuấn (Đại diện cho Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, hiện Bảo Việt nắm giữ 0% cổ phần của Imexpharm); (2) Ông Trần Anh Tuấn (Đại diện cho Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam – VFM, VFM hiện nắm giữ 0% cổ phần của Imexpharm).

Các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có
Hoạt động của Hội đồng Quản trị: (Xem Báo cáo hoạt động năm 2014/ Báo cáo của Hội đồng Quản trị)

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành
Ông Võ Hữu Tuấn
Ông Tuấn được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10-04-2009. Là thành viên độc lập ông có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt độngcủa công ty trong lĩnh vực đầu tư tài chính, tái cấu trúc khối tài chính, phát hành thêm cổ phiếu, công bố thông tin.

Ông Trần Anh Tuấn
Ông Tuấn được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2008 vào ngày 10-04-2009. Là thành viên độc lập ông có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của công ty trong lĩnh vực vi mô, vĩ mô của nền kinh tế, cung cấp kịp thời những thông tin của ngành phục vụ công tác quản trị công ty.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt đã được đào tạo về Quản trị công ty
Stt Họ và tên Chức danh
1 Ông Nguyễn Quốc Định CT.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
2 Bà Trần Thị Đào Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc
3 Ông Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT, Trợ lý CT.HĐQT
4 Bà Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Văn hóa
5 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT
6 Bà Lê Thị Kim Chung Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Pháp chế
7 Bà Đỗ Thị Thanh Thúy Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Quản trị
8 Ông Ngô Minh Tuấn Thư ký Tổng Giám đốc
Bên cạnh đó, HĐQT, Ban điều hành và một số cán bộ chủ chốt cũng thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn Quản trị công ty tốt của ASEAN và quốc tế để từng bước chuẩn hóa Quy chế Quản trị công ty cho Imexpharm.

BAN KIỂM SOÁT
Danh sách Ban Kiểm soát và số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2014:
Stt Họ và tên Chức vụ Tổng số
cổ phần
sở hữu
Tỷ lệ
sở hữu
Số cổ phần
hạn chế chuyển nhượng
Số cổ phần chuyển nhượng
tự do
1 năm 2 năm
1 Nguyễn Đức Tuấn Trưởng Ban kiểm soát 1.650 0,01% - - 1.650
2 Lê Thị Kim Chung TV Ban Kiểm soát 16.066 0,06% 6.350 6.350 3.366
3 Đỗ Thị Thanh Thúy TV Ban Kiểm soát 16.606 0,06% 6.150 6.150 4.306
Ông Nguyễn Đức Tuấn là thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Hoạt động của Ban Kiểm soát (Xem Báo cáo hoạt động năm 2014/ Báo cáo của Ban Kiểm soát)

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT

Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành
Tổng tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của các thành viên HĐQT kiêm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2014 như sau:
Stt Họ và tên Chức vụ Tổng thu nhập sau thuế năm 2014 (VND) Ghi chú
1 Trần Thị Đào Phó chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc
2.043.993.020
2 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT,
Phó Tổng giám đốc
1.596.883.589
3 Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc
1.057.839.598
4 Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT,
Phó Tổng giám đốc
514.699.624 miễn nhiệm ngày 07/5/2014
5 Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT
Kế toán trưởng
636.691.415 miễn nhiệm kế toán trưởng ngày 23/7/2014
6 Trần Hoài Hạnh Kế toán trưởng 445.573.210 bổ nhiệm ngày 23/7/2014
Cộng 6.295.680.456


Chế độ tiền lương, thưởng của Ban điều hành và các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo chính sách tiền lương, thưởng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.


Chi phí và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được chi trả theo mức quy định tại Quyết định của HĐQT về chế độ thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, theo điều lệ của công ty. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 như sau:
Chỉ tiêu Số tiền (VND)
Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 2.082.000.000
Thù lao HĐQT-BKS bình quân người/tháng 13.346.154


Các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành
Các thành viên Hội đồng Quản trị ngoài việc nhận thù lao mỗi tháng còn có chế độ thưởng lễ, Tết. Ngoài ra HĐQT, Ban Kiểm soát còn có chế độ thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ thông qua trong năm, lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc có chế độ xe công tác, công tác phí trong và ngoài nước, chế độ sử dụng điện thoại theo thực tế phát sinh, và chế độ chăm sóc sức khỏe.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Stt Người thực hiện
giao dịch
Quan hệ với
cổ đông nội bộ
Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ
Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ
Lý do
tăng, giảm
Số cổ phiếu Tỷ lệ % Số cổ phiếu Tỷ lệ %
1 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT/
Phó Tổng GĐ
85.250 0,51 179.375 0,68 Mua cổ phiếu tham gia lựa chọn cho NLĐ
2 Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng GĐ 100.000 0,60 207.500 0,79
3 Huỳnh Văn Nhung TV HĐQT/ Phó Tổng GĐ 14.400 0,09 61.200 0,23
4 Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT 22.000 0,13 35.000 0,13
5 Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT 11.440 0,07 29.060 0,11
6 Lê Thị Kim Chung Ban Kiểm soát 5.244 0,03 16.066 0,06
7 Đỗ Thị Thanh Thúy Ban Kiểm soát 4.871 0,03 16.606 0,06
8 Trần Hoài Hạnh Kế toán trưởng 0 0,00 27.700 0,11
9 Nguyễn Quí Sơn Thành viên HĐQT 6.700 0,04 3.300 0,02 Giảm cổ phiếu nắm giữ
10 Nguyễn Thị Chính Chị Nguyễn Quý Sơn TV HĐQT 8.222 0,03 3 0
11. Trần Thị Hồng Chị Trần Thị Đào
P. CT HĐQT - TGĐ
15.972 0,10 21.108 0,08


Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Báo cáo Ban Kiểm soát

Quản trị rủi ro