Báo cáoHội đồng Quản trị

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2014

1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNGQUẢN TRỊ
Năm 2014 HĐQT Công ty Imexpharm hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ công ty và Quy chế Quản trị Công ty ban hành ngày 23/7/2013, đáp ứng tốt quy định của Nhà nước về Quản trị công ty đại chúng và các thông lệ quốc tế. Số thành viên HĐQT là 09 (chín) thành viên. Tháng 5/2014 đến nay số thành viên Hội đồng Quản trị là 08 (tám) thành viên, do ngày 06/5/2014 HĐQT đã có Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-IMEX về việc được thôi chức danh thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng theo đơn xin từ nhiệm. (Bà Nguyễn Thị Thu Hồng cũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Imexpharm).

HĐQT có 3 thành viên không điều hành, trong đó có 2 thành viên độc lập, đảm bảo tính khách quan trong việc ra quyết định của HĐQT.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017
Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Ông Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT
2 Bà Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT
3 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 07/5/2014
4 Ông Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT
5 Ông Võ Hữu Tuấn Thành viên HĐQT
6 Ông Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT
7 Ông Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT
8 Ông Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT
9 Bà Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT


2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Họp HĐQT định kỳ từng quý
HĐQT Imexpharm duy trì việc họp định kỳ hàng quý nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi định hướng kế hoạch cho quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời cho việc quản trị công ty. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng, số thành viên tham dự đáp ứng tính pháp lý và chất lượng cuộc họp. Trong năm 2014, HĐQT đã tiến hành 04 (bốn) phiên họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, đồng thời trong năm 2015 HĐQT đã cải tiến phương thức và nội dung chương trình họp HĐQT theo thực hành tiên tiến. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm Soát hoặc thành viên Ban Kiểm Soát theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm Soát. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp và biểu quyết, cụ thể như sau:
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp
tham dự
Tỷ lệ Lý do không
tham dự
1 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT 4 100%
2 Trần Thị Đào Phó Chủ tịch HĐQT 4 100%
3 Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 4 100%
4 Nguyễn Thị Thu Hồng Thành viên HĐQT 2 50% Miễn nhiệm
ngày 07/5/2014
5 Phan Hoàng Minh Trí Thành viên HĐQT 4 100%
6 Võ Hữu Tuấn Thành viên HĐQT 4 100%
7 Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 4 100%
8 Nguyễn Kiêm Phương Thành viên HĐQT 4 100%
9 Huỳnh Văn Nhung Thành viên HĐQT 4 100%

Các cuộc họp HĐQT năm 2014 đã tập trung giải quyết và thông qua các vấn đề trọng tâm về chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013-2017; chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014; Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát triển hệ thống phân phối trên cả nước… Các Nghị quyết được HĐQT ban hành là định hướng quan trọng để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Chỉ đạo và đưa ra nhiều quyết định quan trọng kịp thời thuộc thẩm quyền, theo tờ trình của Tổng Giám đốc
Ngoài những cuộc họp trực tiếp định kỳ, năm 2014 HĐQT đã tổ chức nhiều Phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng của công ty theo tờ trình của Tổng Giám đốc. Cụ thể trong năm HĐQT đã giải quyết nhiều vấn đề định hướng lớn liên quan đến tổ chức, nhân sự, lựa chọn và phát hành cổ phiếu ESOP cho CB-CNV, phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, mua nhà, đất mở chi nhánh…

Các nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2014
Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 Số 01/NQ-HĐQT-IMEX 15/01/2014 Kết quả phiên họp HĐQT Quý IV/2013
• Hoàn thiện đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013
• Giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ 2013.
2 Số 07/NQ- HĐQT- IMEX 18/3/2014 Nội dung cuộc họp HĐQT ngày 18/3/2014:
• Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, những nội dung cơ bản xin ý kiến biểu quyết trong Đại hội.
• Kế hoạch bán 300.000 cổ phiếu quỹ
• Tập trung phát triển hệ thống phân phối trên cả nước.
3 Số 15/NQ-HĐQT-IMEX 19/4/2014 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4 Số 19/NQ- HĐQT- IMEX 25/4/2014 Bán cổ phiếu quỹ.
5 Số 20/ NQ- HĐQT- IMEX 05/5/2014 Chi trả cổ tức đợt 2/2013.
6 Số 21/NQ- HĐQT- IMEX 06/5/2014 Xem xét đơn xin từ chức Thành viên Hội đồng Quản trị và đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Tổng Giám đốc Imexpharm.
7 Số 28/NQ- HĐQT- IMEX 20/6/2014 NQ về việc thành lập Ban Quản trị Chiến lược và Phát triển theo BSC.
8 Số 31/NQ-HĐQT-IMEX 23/7/2014 Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
9 Số 38/NQ-HĐQT-IMEX 31/7/2014 Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
10 Số 39/ NQ- HĐQT- IMEX 31/7/2014 Kết quả phiên họp HĐQT Quý II/2014
• Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
• Lộ trình và hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: (1) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1; (2) Chương trình ESOP 5% cổ phiếu đang lưu hành; (3) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, 10% cổ phiếu đang lưu hành.
• Mua đất, nhà để mở Chi nhánh tại Bình Thuận, Nghệ An, Hải Dương.
11 Số 40/ NQ- HĐQT- IMEX 31/7/2014 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
12 Số 42/ NQ- HĐQT- IMEX 23/9/2014 Thực hiện QĐ số 2234/QĐ-TTCP ngày 19/9/2014, nội dung: “Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phải nộp 697.500 USD trong thời hạn 30 ngày vào tài khoản tạm giữ của Thanh Tra Chính phủ”.
13 Số 44/ NQ- HĐQT- IMEX 02/10/2014 Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty
14 Số 45/ NQ- HĐQT- IMEX 02/10/2014 Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho người lao động Công ty
15 Số 51/ NQ- HĐQT- IMEX 27/10/2014 Kết quả cuộc họp HĐQT Quý III/2014
• Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2014 và kế hoạch Quý IV/2014.
• Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để triển khai phương án phát hành riêng lẻ 10% cổ phiếu đang lưu hành
• Tiếp tục đầu tư vào Spharm để duy trì tỷ lệ nắm giữ 25%
• Mua cổ phiếu Agimexpharm để nâng tỷ lệ sở hữu
• Thành lập Phòng phát triển thị trường
• Mở rộng hệ thống phân phối tại TP.HCM và Đồng Nai, Bình Dương.
• Xây dựng Trung tâm R&D tại khu đất Văn phòng công ty, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.
16 Số 51A/ NQ- HĐQT- IMEX 27/10/2014 Loại khỏi danh sách cán bộ chủ chốt được mua cổ phiếu Esop đối với bà Văn Phú Hoa Hạ.
17 Số 52A/ NQ- HĐQT- IMEX 03/11/2014 Chuyển nhượng tài sản tại Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
18 Số 53/ NQ- HĐQT- IMEX 10/11/2014 Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn.
19 Số 55/ NQ- HĐQT- IMEX 18/11/2014 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Biên Hòa, Đồng Nai
20 Số 56/ NQ- HĐQT- IMEX 18/11/2014 Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Tp. Hồ Chí Minh
21 Số 58/ NQ- HĐQT- IMEX 28/11/2014 Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
22 Số 59/ NQ- HĐQT- IMEX 28/11/2014 Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược
23 Số 63/ NQ- HĐQT- IMEX 18/12/2014 Thông qua số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tác - hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Trong năm 2014, HĐQT đã ban hành tổng cộng 23 Nghị quyết quan trọng để Ban điều hành tổ chức thực hiện. Các Biên bản, Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên và vì lợi ích cao nhất của cổ đông cũng như các bên liên quan.
Ngoài những hoạt động trên, HĐQT còn thực hiện báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.
3. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hiện tại do quy mô hoạt động chưa đủ lớn, Imexpharm chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Các chính sách liên quan đến nhân sự, lương thưởng, quan hệ cổ đông, chính sách phát triển, quản trị rủi ro, ... HĐQT phân công từng thành viên phụ trách và được các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu. Trong dài hạn khi Imexpharm phát triển lớn mạnh hơn, HĐQT sẽ xem xét thành lập các tiểu ban giúp việc cho HĐQT để đáp ứng tốt cho yêu cầu hoạt động.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1.PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT
HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm 2014 của Tổng Giám đốc bằng các phương pháp
như sau:
• Chủ tịch HĐQT tham gia cuộc họp Giao ban hàng quý với Tổng Giám đốc và các Cán bộ điều hành, cán bộ chủ chốt để nghe báo cáo, theo sát tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh, đồng thời đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.
• Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có nhu cầu, HĐQT nghe báo cáo của Tổng Giám đốc và Ban điều hành, xem xét tờ trình của Tổng Giám đốc và thực hiện trao đổi, chất vấn Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT cùng bàn bạc với Ban Điều hành trực tiếp hoặc bằng văn bản để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề phát sinh trong hoạt động, phân tích và đo lường các
rủi ro.
• Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát một cách cởi mở, từ đó cân nhắc trong các quyết định Quản trị điều hành.

2.KẾT QUẢ GIÁM SÁT
Năm 2014 các doanh nghiệp dược trong nước tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt: thị trường ETC bị chiếm lĩnh bởi các thuốc giá rẻ, nhất là thuốc giá rẻ nhập khẩu tràn ngập từ các nước trong khu vựcdo quy định của cơ chế đấu thầu; thị trường OTC bị cạnh tranh khốc liệt bởi các công ty dược trong nước, cùng với các tập đoàn dược đa quốc gia hầu như đều có mặt tại Việt Nam. Tuy được đánh giá là một ngành có tiềm năng cao, nhưng việc đối đầu cạnh tranh đòi hỏi Imexpharm phải có hướng đi riêng và một chiến lược quản trị điều hành khác biệt.
HĐQT đánh giá cao chiến lược chủ động định vị lại thị trường mục tiêu và sản phẩm của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Imexpharm trong các năm qua và đặc biệt là năm 2014, kiên định giải pháp cải tiến tiêu chuẩn chất lượng liên tục và không ngừng tiến lên phía trước trong chiếm lĩnh thị trường, với một tinh thần quyết liệt không ngại khó khăn thách thức để đưa Imexpharm tiến thêm một bước lớn quan trọng.
HĐQT đánh giá qua các kết quả đạt được trong năm 2014 như sau:
Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2014
là 907,5 tỷ đồng, đạt 90,8% kế hoạch
Đại Hội đồng cổ đông đề ra, tăng trưởng 6,6%
so với năm 2013. Trong đó doanh thu
trên thị trường OTC tăng trưởng 37% so với năm
trước, tỷ trọng doanh thu OTC:ETC đạt 80%:20%.
Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN
là 122,5 tỷ đồng, đạt 102,1%
kế hoạch 2014, và ghi nhận mức tăng trưởng
cao 15,5% so với năm 2013.
Lợi nhuận trước thuế là 110,3 tỷ đồng, so với
năm trước tăng trưởng 15,4%.
Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt được 85,8
tỷ đồng, tăng trưởng 41,5% so với năm 2013.

Về đầu tư tài sản
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp nhà máy, tăng cường mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư thêm vào công ty liên kết, với các kết quả như sau:
• Năm 2014 Imexpharm đã tập trung trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp 2 nhà máy thuốc tiêm lên tiêu chuẩn EU-GMP, dự kiến sẽ hoàn thành giữa cuối năm 2015 sau gần một năm khởi động, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng.
• Năm 2014, HĐQT cũng giám sát Ban điều hành trong công tác mua đất xây nhà cho các chi nhánh Cà Mau, chi nhánh Tiền Giang, chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu, chi nhánh Bình Thuận; đồng thời thành lập thêm chi nhánh mới là Chi Nhánh Bán Hàng Số 1 Tp. Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm tại 3C5 - 4C5, Khu phố 3A, đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
• Trong năm, Ban điều hành cũng xin ý kiến HĐQT về việc mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm. Kết quả thực hiện Nghị quyết 51/NQ-HĐQT-IMEX ngày 27/10/2014, Imexpharm đã thực hiện thành công việc mua thêm cổ phiếu Agimexpharm từ các đối tác khác để nâng tỷ lệ nắm giữ từ 25,86% lên 33,99%, với tổng giá trị đầu tư từ 14,4 tỷ đồng tăng lên 26,4 tỷ đồng cuối năm 2014.
Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
Với mục tiêu tăng vốn để mở rộng hệ thống phân phối và tăng quy mô hoạt động, năm 2014 thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã giám sát tốt công tác phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ tại Imexpharm, kết quả đạt được như sau:

(Đvt: Đồng)
Diễn giải Số cổ phiếu
lưu hành
Vốn điều lệ Thặng dư vốn Cộng
Đợt 1: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1
Trước khi phát hành 16.705.810 167.058.100.000 315.192.059.609 482.250.159.609
Sau khi phát hành 25.058.586 250.585.860.000 236.452.033.609 487.037.893.609
Đợt 2: Phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn CB-CNV, 5% số cổ phiếu đang lưu hành
Trước khi phát hành 25.058.586 250.585.860.000 236.452.033.609 487.037.893.609
Sau khi phát hành 26.311.486 263.114.860.000 238.957.833.609 502.072.693.609

Imexpharm cũng đã tiến hành đợt 3 phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược, 10% số cổ phiếu đang lưu hành vào ngày 06/01/2015, với kế quả đạt được đã kiểm toán bởi Deloitte như sau:

(Đvt: Đồng)
Diễn giải Số cổ phiếu
lưu hành
Vốn điều lệ Thặng dư vốn Cộng
Trước khi phát hành 26.311.486 263.114.860.000 238.957.833.609 502.072.693.609
Sau khi phát hành 28.942.646 289.426.460.000 375.486.455.049 664.912.915.049

Về quản trị doanh nghiệp
HĐQT đã giám sát Ban Điều hành thực hiện tốt những việc sau
• Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ chiến lược giảm chi phí toàn diện và thu hồi công nợ.
• Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 19/4/2014.
• Triển khai việc chốt danh sách cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2013 và chỉ đạo việc chi trả cổ tức vào ngày 09/6/2014.
• Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.
• Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. KẾT LUẬN
Theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cán bộ điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2014, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong quản trị điều hành theo Điều lệ Imexpharm, Quy chế Quản trị công ty và các quy định pháp lý hiện hành.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
Nhìn lại một năm qua, HĐQT đã nỗ lực hoàn thiện và định hướng tốt cho hoạt động của công ty nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như chiến lược, kế hoạch phát triển Imexpharm giai đoạn 2013-2017. Trong đó các định hướng lớn về mục tiêu phát triển bền vững, chuyển hướng thị trường mục tiêu, tăng cường mở rộng hệ thống phân phối, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu tổ chức và hoạt động theo BSC, nâng cao năng lực đội ngũ, phối hợp nội bộ chặt chẽ và chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa, nhằm đưa Imexpharm đến một bước tiến mới trong hoạt động.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2015 HĐQT tiếp tục nâng cao công tác Quản trị trên nhiều khía cạnh: cơ cấu của HĐQT, cải tiến và nâng cao chất lượng các cuộc họp của HĐQT, tăng cường hoạt động và tính độc lập của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ, nâng cao năng lực hoạt động các bộ phận tham mưu cho HĐQT… Ngoài ra, HĐQT cũng hoàn thiện công tác dự báo, theo dõi sát sao tình hình kinh tế, hoạt động kinh doanh và diễn biến thị trường để luôn chủ động trong chỉ đạo và đưa ra những quyết sách phù hợp, kịp thời, đảm bảo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển.

Trên nền tảng hơn 30 năm phát triển với chiến lược “Chất lượng – Hiệu quả - Bền vững”, HĐQT sẽ tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm về sản xuất kinh doanh cũng như rà soát lại chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững để Ban Điều hành tổ chức thực hiện trong năm 2015. Kế hoạch cơ bản về doanh thu và lợi nhuận trình ĐHĐCĐ năm 2015 như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)
Chỉ tiêu Thực hiện 2014 Kế hoạch 2015 Tăng trưởng
Tổng doanh thu 907,5 1.050 15,7%
Lợi nhuận trước thuế và trích QPTKHCN 122,5 130 6,1%

Năm 2015 HĐQT cùng Ban điều hành và toàn đội ngũ Imexpharm sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ vươn rộng thêm thị trường OTC và phát triển thêm sản phẩm mới. Bên cạnh đó, Imexpharm sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án nâng cấp các nhà máy Caphalosporin và Penicillin trong khu VSIP II Bình Dương lên tiêu chuẩn EU-GMP trong năm 2015, với chiến lược nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để trở lại thị trường ETC và định hướng xuất khẩu. Không dừng lại ở đó, năm 2015 Imexpharm sẽ tiến hành triển khai thêm một dự án nhà máy công nghệ cao, chuyên sản xuất thuốc đặc trị phù hợp với chiến lược quốc gia về phát triển ngành Dược, dự kiến hoàn thành vào năm 2017, với vốn đầu tư khoảng 100-150 tỷ, lấy nguồn từ Vốn chủ sở hữu và Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.

Với tinh thần như người leo núi, luôn khao khát chinh phục đỉnh cao và không ngại thách thức, mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước nhưng niềm tin mạnh mẽ vào chiến lược kinh doanh đúng đắn, được cộng hưởng thêm bằng tâm huyết của đội ngũ chắc chắn sẽ đưa Imexpharm về đến đích.
Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

Giới thiệu Ban Kiểm soát

Báo cáo Ban Tổng Giám đốc